Black­Box No.12: Birdman i Kuszenie/Zbawienie

25 Października 2015, 18:00 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Larp Birdman Rola Męska

dostępnych: 1

już niedostępne 20,00 zł -
  Larp Birdman Rola Żeńska

dostępnych: 1

już niedostępne 20,00 zł -
  Jeepform Kuszenie/Zbawienie

dostępnych: 23

już niedostępne 10,00 zł -

Wydarzenie jest częścią projektu BlackBox 3City, więcej na temat projektu na stronie bb3c.pl.


Bird­man

Rig­gan Thom­son, aktor odgry­wa­jący nie­gdyś fil­mową postać kul­to­wego super­bo­ha­tera, wyzna­cza sobie zada­nie wysta­wie­nia sztuki na deskach słyn­nego teatru przy Broad­wayu. Cel nie jest łatwy do osią­gnię­cia, a przy­go­to­wa­nia są naje­żone nie­ocze­ki­wa­nymi trud­no­ściami i zwro­tami akcji, które czę­sto doty­czą spraw dużo bar­dziej przy­ziem­nych, niż broad­way­ow­ska sztuka. Do pre­miery pozo­stał mniej niż tydzień, a jakby pro­ble­mów było mało, na sku­tek nie­szczę­śli­wego wypadku, z udziału w spek­ta­klu musiał zre­zy­gno­wać jeden z głów­nych akto­rów. Kto wie jak roz­wi­nie się ta sytu­acja i czy zwy­cię­sko wyj­dzie z niej Sztuka czy pro­blemy dnia codziennego…

Autor: Jakub Barański

Rodzaj, gatu­nek: larp, obyczajowy

Liczba gra­czy: 6 (3 role męskie i 3 kobiece)

Czas: 5 godzin (4 godziny gra + 1 godzina warsztaty)

Powyż­szy opis sta­nowi wstęp fabu­larny do larpa autor­stwa Jakuba Barań­skiego. Gra jest lar­pową adap­ta­cją filmu Bird­man, która skupi się na wybra­nych wąt­kach fil­mo­wego pier­wo­wzoru. Uczest­nicy wcielą się w postaci zaan­ga­żo­wane w przy­go­to­wa­nie i wysta­wie­nie sztuki na deskach słyn­nego broad­way­ow­skiego teatru.

Gra będzie cecho­wała się dużą umow­no­ścią. W jej trak­cie uczest­nicy otrzy­mają moż­li­wość stwo­rze­nia wspól­nej opo­wie­ści o kilku dniach poprze­dza­ją­cych premierę.

Całość będzie próbą stwo­rze­nia pew­nego rodzaju komen­ta­rza do pojęć takich jak: teatr, sztuka,artysta, popu­lar­ność, suk­ces, ambi­cja. Nie będzie tu epic­kich scen, wie­lo­wąt­ko­wych intryg czy roz­wią­zy­wa­nia zaga­dek. Spo­dzie­wać się można raczej dużej dawki mówie­nia, prze­my­śleń, komen­to­wa­nia i oce­nia­nia rze­czy­wi­sto­ści i innych osób.

Grę poprze­dzą obo­wiąz­kowe warsztaty.

UWAGI:

1. Film Bird­man to świetna pro­duk­cja, która została nagro­dzona Osca­rem w kate­go­rii naj­lep­szy film. Gra z pew­no­ścią zdra­dzi pewne ele­menty tej histo­rii, więc jeżeli nie mie­li­ście oka­zji zapo­znać się z fil­mem, to zasta­nów­cie się dwa razy nad udzia­łem w grze.

2. Waż­nym ele­men­tem gry będą mono­logi wygła­szane i oce­niane przez gra­czy. Każdy z uczest­ni­ków będzie musiał zmie­rzyć się z tym zada­niem i tema­tem wska­za­nym przez pro­wa­dzą­cego. Ten ele­ment zosta­nie prze­ćwi­czony na obo­wiąz­ko­wych warsz­ta­tach, które poprze­dzą grę.

Info­gra­fiki

No painNo pain (doty­czy wszyst­kich gra­czy) - dopusz­czalny jest wyłącz­nie dotyk, który nie powo­duje dys­kom­fortu u innego gracza.
Gra porusza tematykę uzależnieńGra poru­sza tema­tykę uzależnień.
Odgrywanie scen seksuOdgry­wa­nie scen seksu (przy uży­ciu mecha­niki wska­za­nej przez prowadzącego).
Wulgarny językWul­garne słownictwo.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystaniaW grze poja­wia się tema­tyka dys­kry­mi­na­cji bądź wykorzystania.

.


Kusze­nie / Zbawienie

Cha­rak­te­ry­styka jed­nego z boha­te­rów Lalki Bole­sława Prusa.

Wokul­ski to boha­ter tra­giczny. Przy­szło mu żyć w cza­sach, które nie sprzy­jały takim, jak on. Gdyby nie był takim patriotą, nie wziąłby udziału w powsta­niu, przez co jego życie poto­czy­łoby się ina­czej. W mło­do­ści miał ide­ały, był chętny do reali­za­cji wła­snych pla­nów i zamie­rzeń. Na pozór robi karierę, żeni się z zamożną wdową i zaczyna zara­biać coraz więk­sze pie­nią­dze. Żyje życiem, które w isto­cie nie jest jego. Gdyby był mate­ria­li­stą gonią­cym za codzien­no­ścią, gdyby bły­skotki tego nama­cal­nego świata dawały mu uśmiech na twa­rzy, wtedy droga, którą podą­żał, byłaby tą wła­ściwą, dającą mu radość. Ale on ocze­ki­wał cze­goś innego. Klę­ska powsta­nia stycz­nio­wego co prawda prze­kre­śliła jego ide­ały, ale nie znisz­czyła ich doszczęt­nie. Jego dobroć, prze­ja­wia­jąca się w pomocy potrze­bu­ją­cym, nie prze­ja­wiała się ze względu na drze­miące w nim współ­czu­cie, nie pły­nęło to z jego serca. Wyda­wał się być obo­jętny na to, co działo się wokół niego. Dzięki nie­po­praw­nej miło­ści roman­tycz­nej, bo opę­tań­czej, do Iza­beli, jego życie na pozór nie zostało cał­ko­wi­cie pozba­wione sensu. Nie­stety, ślepy los znów nie dał mu szansy, sta­wia na jego dro­dze nie kobietę marzeń, uoso­bie­nie nie­do­ści­gnio­nego piękna, wdzięku i praw­dzi­wej kobie­co­ści, ale osobę płytką i próżną. Ponow­nie został pozba­wiony jakich­kol­wiek nadziei i szans na lep­sze życie.

Wokul­ski jest czło­wie­kiem zawie­szo­nym mie­dzy nie­bem a zie­mią, jest roman­ty­kiem usa­do­wio­nym w dobie pozy­ty­wi­zmu. Nie potra­fił zna­leźć sobie miej­sca w spo­łe­czeń­stwie, które dia­me­tral­nie zmie­niło swoje war­to­ści. Ludzie zaczęli wie­rzyć w moc pie­nią­dza, roz­po­częła się epoka badań, doświad­czeń - scjen­ty­zmu i roz­sądku w podej­mo­wa­niu decy­zji. Skoń­czyły się czasy miło­snych unie­sień, potęgi wiary i miło­ści - a takim wła­śnie był Wokulski.

Adam Kowal­ski, IIB, rząd I

Autor: Kamil Bartczak

Rodzaj, gatu­nek: jeep­form, świat współczesny

Liczba gra­czy: 15 - 25

Czas: 3 - 4 godziny

Opis

Kuszenie/ Zba­wie­nie jest jeepem poświę­co­nym tema­towi wybo­rów etycz­nych i ich wpływu na kształ­to­wa­nie się oso­bo­wo­ści. Główny boha­ter roz­po­czyna grę nie­mal jako czy­sta karta, zosta­nie jed­nak ufor­mo­wany przez wyda­rze­nia, które będą miały miej­sce w cza­sie jeepa. Dwie postaci, sta­no­wiące per­so­ni­fi­ka­cje jego wyobra­żeń na temat czu­ło­ści i agre­sji, będą przez więk­szość gry wpły­wać na jego zachowanie.

Info­gra­fiki

No painNo pain (doty­czy wszyst­kich gra­czy) - dopusz­czalny jest wyłącz­nie dotyk, który nie powo­duje dys­kom­fortu u innego gracza.
Tylko dla pełnoletnichTylko dla pełnoletnich!
Odgrywanie scen seksuOdgry­wa­nie scen seksu (przy uży­ciu mecha­niki wska­za­nej przez prowadzącego).
Wulgarny językWul­garne słownictwo.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystaniaW grze poja­wia się tema­tyka dys­kry­mi­na­cji bądź wykorzystania.
Gra porusza tematykę uzależnieńGra poru­sza tema­tykę uzależnień.
Gra porusza tematykę religijnąGra poru­sza tema­tykę religijną.

Zobacz również:

kultura i sztuka kultura i sztuka w Gdańsku wydarzenia Gdańsk trójmiasto